Přejít k obsahu

Přílohy k přihlášce

Jaké doklady požadujeme kromě podepsané přihlášky?

______________________________________________________________________________________

A/ Uchazeči o bakalářský studijní program B2301 / B2341

(Podmínkou pro přijetí v bakalářském studijním programu je maturitou zakončené středoškolské studium.)

Absolventi středních škol / VOŠ:

 1. školou potvrzený výpis známek - ideálně katalogový list žáka, případně strana 2 z přihlášky nebo ověřené kopie všech výročních vysvědčení ze střední školy

 2. ověřená kopie maturitního vysvědčení (maturanti 2017 doručí dodatečně do daného termínu)

 3. nepovinné přílohy = Aktivita (bude-li uplatňováno pro další body):

  • doklad o velmi dobrých výsledcích ve středoškolské soutěži (Ma/Fy olympiáda, SOČ)

  • doklad o absolvování Národní srovnávací zkoušky (SCIO)

  • doklad o získání státní zkoušky nebo certifikátu z cizího jazyka (FCE, CAE, CPE…)


Způsob hodnocení uchazečů podle výsledků středoškolského studia je součástí dokumentu Podmínky přijímacího řízení (Příloha č.1).

Studenti vysokých škol (stávající nebo neúspěšně ukončené studium):

 • ověřená kopie maturitního vysvědčení
 • potvrzený výpis absolvovaných předmětů

Poznámka: Pokud nemůžete doložit předchozí studium na VŠ, budeme Vás posuzovat podle výsledků studia na střední škole, a budeme proto požadovat odpovídající doklady (viz výše).

Uchazeči, kteří se na program hlásí opakovaně po předchozím neúspěšném studiu na FST, nemusí dokládat nic, kromě podepsané přihlášky.

Absolventi vysokých škol:

 • ověřená kopie diplomu a přílohy k diplomu, popř. potvrzený výpis absolvovaných předmětů  a potvrzení o absolvováni (absolventi 2017 mohou doklad o absolvování VŠ studia doručit dodatečně do daného termínu) 

______________________________________________________________________________________

B/  Uchazeči o navazující magisterský studijní program N2301

(Podmínkou pro přijetí v navazujícím magisterském studijním programu je úspěšně dokončené bakalářské studium.)

Absolventi FST ZČU (SZZ v červnu 2017):

Uchazeči z FST, kteří se na program hlásí opakovaně:

 • předvyplněný formulář Diferenční zkoušky (uchazeč vyplní údaje o absolvovaném bakalářském/magisterském studiu)
 • ověřený výpis předmětů splněných v rámci předchozího VŠ studia, pokud toto studium bylo absolvované jinde než na FST

 Ostatní absolventi VŠ  (včetně dřívějších absolventů FST):

 • předvyplněný formulář najdete na stránce Diferenční zkoušky
 • ověřená kopie diplomu a přílohy k diplomu, popř. potvrzení o absolvováni a potvrzený výpis absolvovaných předmětů (absolventi 2016 mohou doručit dodatečně do daného termínu)

 

Pokud uchazeč - občan ČR - absolvoval předchozí studium v zahraničí, musí doložit nostrifikaci.

______________________________________________________________________________________

C/  Uchazeči ze zahraničí (Foreign Applicants, studium v češtině!):

Požadujeme:

 • kopii pasu (stránka s osobními údaji)
 • úřední překlad (do češtiny) dokladu předchozího studia  (maturitní vysvědčení / VŠ diplom + výpis předmětů) - není nutné u dokladů vystavených ve slovenštině/angličtině
 • nostrifikaci dosaženého vzdělání
 • povolení k dočasnému / trvalému pobytu na území ČR
 • doklad o znalosti českého jazyka minimálně na úrovni B1 (není nutné u slovenských uchazečů)

Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka musí být vydán školou, která je uvedena v seznamu škol oprávněných tuto zkoušku provádět (vyhl. MŠMT ČR 348/2008 Sb.). Studenti mohou také vykonat přijímací zkoušku z českého jazyka po předchozí domluvě na ÚJP ZČU v Plzni. V případech hodných zvláštního zřetele může děkan tuto zkoušku uchazeči prominout (např. v případě doloženého předchozího studia na jiné VŠ v ČR).

Další informace o studiu na ZČU najdete na stránkách Zahraničního oddělení.

_______________________________________________________________________________________

Přílohy je třeba doručit nejpozději 21. 4. 2017 (1. kolo PŘ) / 18. 8. 2017 (2. kolo PŘ), poslední termín pro dodání maturitního vysvědčení / diplomu / potvrzení o absolvování / nostrifikace  je 23. 6. 2017 (1. kolo PŘ) / 15. 9. 2017 (2. kolo PŘ).

Uchazečům, kteří ani po upozornění nedodají požadované doklady do uvedených termínů, bude přijímacího řízení zastaveno.

Patička