Přejít k obsahu

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech B2301 „Strojní inženýrství“ a B2341 „Strojírenství – Diagnostika a servis silničních vozidel“ a v navazujícím magisterském studijním programu N2301 „Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní ZČU v Plzni v akademickém roce 2017/2018

Průběh přijímacího řízení

Uchazeči o studium jsou přijímáni bez zkoušky po posouzení předchozího středoškolského / vysokoškolského studia a případných dalších aktivit na základě doručených dokladů až do naplnění volné kapacity.

První semestr studia je koncipován jako prodloužené přijímací řízení, kdy mohou uchazeči prokázat své schopnosti studovat zvolený obor na vysoké škole. Mezní termín pro splnění stanovených podmínek prvního semestru studia je určen Harmonogramem akademického roku 2017/18 na ZČU. Podmínkou je získání daného počtu kreditů v souladu s vyhláškou děkana č.11D/2014.

Přijímání nových studentů do bakalářského studijního programu probíhá na základě bodovacího systému, kdy jsou každému uchazeči přiznávány body za výsledky středoškolského studia včetně maturity a výsledků z matematiky. K tomu se přidávají body za ostatní aktivity, které jsou ukazatelem zájmu o technické obory, či za znalost cizího jazyka. Podmínkou je středoškolské studium zakončené maturitou. Studenti, kteří již na vysoké škole studovali nebo studují, budou přijímáni na základě doložení tohoto studia s přihlédnutím k jeho výsledkům.

Podmínkou propřijetí nových studentů do navazujícího magisterského studijního programuje absolvované bakalářské studium zakončené státní závěrečnou zkouškou, ideálně na fakultě technického zaměření. Uchazečům z netechnických oborů budou předepsány vyrovnávací předměty, které je třeba v průběhu studia splnit nad rámec daného studijního plánu. Uchazeč se hlásí přímo na jeden z nabízených oborů studia s možností zvolení náhradního oboru podáním další přihlášky.  

Kritérium pro opakované přijetí neúspěšných studentů FST je dosažení alespoň 30 kreditů za ukončený akademický rok s přihlédnutím k počtu let odstudovaných na FST a počtu předchozích přijetí na FST.

Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí

Rozhodnutí přijímací komise bude přístupné na portal.zcu.czdo 24 hodin od zasedání přijímací komise. Písemné rozhodnutí zasíláme uchazečům do 30 dnů. Informace o rozhodnutí přijímací komise nemohou být podávány telefonicky. Nepřijatí uchazeči mohou před vypršením odvolací lhůty poslat písemné odvolání děkanovi fakulty prostřednictvím studijního oddělení. Po dobu odvolací lhůty má uchazeč právo nahlížet do spisu. 

Poučení účastníka řízení

Patička