Přejít k obsahu

Regionální technologický institut (RTI)

 RTI je projekt realizovaný v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). OP VaVpI je financován z 85% z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), 15% financuje Státní rozpočet ČR. Podporovány jsou primárně investiční a infrastrukturní projekty. Řídícím orgánem OP VaVpI je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Cílem projektu RTI je vybudování moderního strojírenského a technologického výzkumného ústavu, autonomní součástí Fakulty strojní na ZČU v Plzni. Realizace projektu byla zahájena po mnohaměsíčních přípravách 1.2.2011 a do plného provozu by RTI měl přejít v polovině roku 2014.

Ředitel


doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc.
Číslo dveří: UK110
Kontakt:
tel: +420 604 831 035


Základní údaje projetu:
 
Registrační číslo projektu CZ.1.05/2.1.00/03.0093
Datum zahájení realizace projektu 1.2.2011
Datum ukončení realizace projektu 30.6.2014
Celkové výdaje projektu 528 531 629 Kč
Celková dotace projektu 455 503 532 Kč
  z toho 85 % Evropský fond pro regionální rozvoj 387 178 002 Kč
  z toho 15 % Státní rozpočet ČR 68 325 530 Kč

www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vavpi


Pracoviště pro virtuální prototyping RTI postupně zabezpečí efektivní provoz těchto deseti nových laboratoří a zkušeben:

 • Laboratoř technologického plánování výroby
 • Laboratoř experimentálního tváření
 • Laboratoř experimentálního obrábění
 • Laboratoř dílenské metrologie
 • Laboratoř strojírenských experimentálních metod
 • Zkušebna provozní pevnosti a únavové životnosti
 • Zkušebna komponent dopravních prostředků
 • Mechanická zkušebna
 • Metalografická laboratoř

RTI se zaměří na navrhování a testování moderních konstrukcí strojů a zařízení a dále na výzkum, vývoj a optimalizaci strojírenských výrobních technologií. V počáteční fázi budou v RTI rozvíjeny 4 výzkumné programy:

 • Výzkum a vývoj moderních konstrukcí vozidel včetně jejich pohonných systémů
 • Výzkum a vývoj výrobních strojů včetně jejich modernizací
 • Výzkum a vývoj tvářecích technologií
 • Výzkum a vývoj technologií obrábění

Hlavními uživateli výsledků aktivit RTI budou strojírenské a technologické podniky. Vznik RTI, jeho zaměření a pracovní náplň podpořily ve stádiu přípravy projektu tyto firmy:

 • ŠKODA HOLDING a.s. zastupující zájmy podniků ze skupiny dopravního strojírenství: ŠKODA Transportation a.s., ŠKODA Electric a.s., ŠKODA Vagónka a.s., Pars nova a.s. Šumperk, MOVO s.r.o., VÚKV a.s.
 • Pilsen Steel s.r.o.
 • TS Plzeň a.s.
 • Czech Precision Forge a.s.
 • ADVANCED ENGINEERING s.r.o.
 • Vision Consulting Automotive s.r.o.
 • MECAS ESI s.r.o.
 • Pilsen-Tools s.r.o.
 • ČKD NOVÉ ENERGO a.s.
 • ŠKODA JS a.s.
 • ŠKODA MACHINE TOOL a.s.
 • Kovohutě Rokycany a.s.
 • Invelt Industry International a.s.
 • ZVVZ a.s.
 • Compo Tech PLUS spol. s r.o.
 • Plzeňské městské dopravní podniky a.s.
 • MDS Engineering k.s.
 • Jihostroj a.s.
 • JAWA Moto spol. s r.o.

RTI se bude podílet na výchově studentů magisterského a doktorského studia a to takovým způsobem, aby se intenzivně rozvíjela jejich spolupráce s aplikační sférou.
RTI bude otevřeně komunikovat a spolupracovat s obdobnými a komplementárními výzkumnými centry výzkumnými organizacemi.
RTI bude podporovat mobilitu pracovníků výzkumu a vývoje na národní i mezinárodní úrovni.
 

Projekt RTI je součástí Integrovaného plánu rozvoje města „Plzeň – univerzitní město 2015“. Projekt RTI podpořil též Plzeňský kraj.
 

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní – Regionální technologický institut
Univerzitní 22
306 14 Plzeň

 

Vlastní webové stránky RTI.

 

Podívejte se také na Informační list RTI

RTI_Sestava_Povinn?? publicita_1_2_3-n 

Patička