Přejít k obsahu

Akademický senát

Akademický senát FST (dále jen „AS FST“) je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem.

Působnost AS FST stanoví § 27 zákona zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Statut FST.

AS FST má 18 členů, které volí ze svých řad členové akademické obce FST. Třetinu členů AS FST tvoří studenti.

Volbu členů AS FST, jejich postavení a způsob jednání AS FST upravuje volební a jednací řád akademického senátu FST.

Členství v AS FST je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů a proděkanů.

Funkční období jednotlivých členů AS FST je dvouleté. Funkční období všech členů AS FST skončí, jestliže AS FST po dobu šesti měsíců nekoná podle § 27 zákona. Děkan nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby.

Zasedání AS FST jsou veřejně přístupná. Děkan nebo v jeho zastoupení proděkan má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to požádá. Na žádost děkana je předseda AS FST povinen bezodkladně svolat mimořádné zasedání AS FST.

AS FST zveřejňuje přijatá usnesení.

Předseda AS FST má právo účastnit se jednání kolegia děkana a jednání vědecké rady FST. Právo účastnit se jednání kolegia děkana s hlasem poradním má též člen předsednictva AS FST z řad studentů.

Pozvánka na nadcházející jednání AS FST

Pozvánky na AS FST

Archív

Patička