Přejít k obsahu

Úspěšní studenti FST

Pechová Kristýna, Hajm Miroslav, Limberg Luboš

Cena společnosti AUTODESK 2012

Cena se uděluje za nejlepší využití SW společnosti AUTODESK a v oblasti konstruování byla udělena pouze třem studentům z celé ČR.

Téma oceněné práce: Exterier lehkého čtyřkolového vozidla s elektrickým pohonem pro tělesně postižené a seniory se sníženou pohybovou schopností.

Fotogalerie z předání ceny.

Bc. Petra Pacoltová

Stipendium Plzeňského kraje 2011

Studentka se aktivně účastnila projektu podporovaného ZČU v Plzni, Fakultou strojní a městem Plzní s názvem „Podpora nejenom pro aktivního vozíčkáře“ s výslednou realizaci funkčního prototypu.

Ing. Stanislav Kroták

Stipendium Plzeňského kraje 2011

V roce 2011 vedl tým studentů, kteří se zúčastnili prestižní soutěže Stahl fliegt 2011 v Německu. Jedná se o soutěž pořádanou RWTH Aachen a team FORTECH, ZČU v Plzni se účastní jako jediný ze zahraničí. V soutěži je nutné vyrobit a představit letuschopný model letadla s minimálně 70% oceli bez použití pohonů a dodržení mezních rozměrů a hmotnosti. V průběhu soutěže prokázal tým studentů výborné odborné a jazykové znalosti.
Současně s tím se doktorand věnuje i výzkumné práci v oblasti hydroformingu s propojením Engineering Design Science.
Na propagaci Plzeňského kraje se podílí především excelentními výsledky ve výzkumu. Dílčí úspěchy své práce publikoval ve 4 publikacích a své výsledky přednášel na různých konferencích na domácí i zahraniční půdě.

Ing. David Aišman

Stipendium města Plzně 2011

Během své vědecké kariéry dosáhl mnoha úspěchů, které byly oceněny i v zahraničí. Ve své práci zaměřené na vývoj komplexně nové technologie minitixoformingu dosáhl zcela nových materiálových struktur s vysokou stabilitou i při vyšších teplotách. Své výjimečné výsledky publikoval ve více než 16 publikací, z čehož 3 byly v mezinárodních časopisech. Získané výsledky přednášel na řadě konferencí např. v Rakousku, Španělsku, Slovensku a Švýcarsku.

Ing. Pavla Klufová

Stipendium rektorky ZČU v Plzni 2011

Ing. Pavla Klufová hned v prvním roce doktorandského studia získala prestižní projekt Stážista, který je financován přes Ministerstvo průmyslu a obchodu z evropských strukturálních fondů. Tento projekt nejen perfektně dovedla k závěrečnému oponentskému řešení, ale také v rámci projektu navrhla mobilní laserové pracoviště pro průmyslovou praxi a navrhla nové technologické postupy pro laserové kalení přímo v provozu. Tyto technologie byly přihlášeny do RIV.
Navržené mobilní pracoviště je jedinečné nejen v České republice, ale i ve střední Evropě a umožní realizovat laserové kalení přímo v provozu a tím bude možné využít tuto progresivní technologii i na rozměrných výrobcích. Tím získá zapojená plzeňská firma MATEX PM s.r.o. významnou konkurenční výhodu. Získané poznatky jsou rovněž využity ve výuce, ale také v dalších realizovaných projektech, ve kterých je Ing. Klufová zapojena.

Bc. Martin Šinal

Stipendium rektorky ZČU v Plzni 2011

Student se aktivně účastnil projektu podporovaného ZČU v Plzni, Fakultou strojní a městem Plzní s názvem „Podpora nejenom pro aktivního vozíčkáře“ s výslednou realizaci funkčního prototypu.

Bc. Vlastimil Habrcetl

Stipendium rektorky ZČU v Plzni 2011

Student se aktivně účastnil projektu podporovaného ZČU v Plzni, Fakultou strojní a městem Plzní s názvem „Podpora nejenom pro aktivního vozíčkáře“ s výslednou realizaci funkčního prototypu.

Ing. Jiří Šimeček

Stipendium rektorky ZČU v Plzni 2011

Doktorand Ing. Jiří Šimeček navázal na tradici oddělení Povrchové inženýrství (KMM) v oblasti testování povrchů a zabýval se impactovým kontaktním testováním vzorků. Pro tuto potřebu navrhl a sestavil moderní impact přístroj, který svými konstrukčními, ovládacími i řídícími prvky patří mezi unikátní světové přístroje. Na světě je pouze 5 pracovišť, které se zabývají impactovým kontaktním testováním. Katedra materiálu patří mezi tato pracoviště. Tento přístroj je v současné době průmyslově chráněn užitným vzorem a patří mezi jedinečné přístroje. Je využíván nejen při řešení průmyslových zakázek a projektů, ale i ve studentských pracích a ve výuce.

Ing. Ladislav Tříska

Cena Emila Škody 2011

Umístění: 2. místo

V SEKCI DIPLOMOVÝCH PRACÍ student získal druhou cenu za DP s názvem:" Větrací agregát pro vozidlo metra".

Hodnotící komise ocenila nestandardní koncepci využívající nové možnosti radiálního ventilátoru s volně oběžným kolem a s integrovanou řídící jednotkou, které příznivě ovlivnily hmotnost větracího agregátu.

Ing. Jakub Lomberský

Cena Emila Škody 2010

Umístění: 1. místo

V SEKCI DIPLOMOVÝCH PRACÍ student získal první cenu za DP s názvem:" Vysoce poddajná spojka a její aplikace na podvozku železničního vozidla".

Ing. Petra Plasová

Cena Emila Škody 2010

Umístění: 2. místo

V SEKCI DIPLOMOVÝCH PRACÍ studentka získala první cenu za DP s názvem:" Konstrukční návrh a výpočet pohonu frézovacího zařízení IFVW 33".

Ing. Petr Milčák, Ph.D.

Cena Emila Škody 2010

Umístění: 2. místo

V SEKCI DOKTORSKÝCH PRACÍ student získal první cenu za PhDP s názvem:" Experimentální výzkum vlivu prostorového tvarování lopatek na proudění a ztráty v turbínových stupních.
Experimentální vývoj turbínových stupňů, vzduchová turbína
".

Ing. Jindřich Louthan

Získal v roce 2009 cenu Emila Škody, což je soutěž o nejlepší diplomové a doktorské práce. Je vypisovaná společností ŠKODA HOLDING, a. s., za účelem podpory výjimečných výkonů studentů a doktorandů technických oborů univerzit. V SEKCI DIPLOMOVÝCH PRACÍ v osmém ročníku soutěže student získal první cenu za DP s názvem:" Optimalizace průtoku chladícího vzduchu trakčních motorů přívodními kanály lokomotivy 109 E". Vedle hlavní finanční odměny vítěz obdržel také podporu pro pobyt na odborné stáži.

Ing. Jiří Malina

V dizertační práci se studentovi podařilo na Frauhoferově institutu v Chemnitz vyvinout a zrealizovat zcela novou koncepci volně uloženého trnu s plovoucí podporou pro technologii příčného redukčního válcování, o níž se soudilo, že je technicky neproveditelná. Podařilo se tak výrazně zlepšit kvalitu produktu, zejména jeho geometrickou přesnost. Rozsáhlá a vynikající je jeho publikační činnost: publikoval odborné příspěvky ve 20 publikacích a na 12 odborných konferencích. V roce 2009 získal jako talentovaný student MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM REKTORA.

Ing. Miroslav Urbánek

Ve Výzkumném centru kolejových vozidel řeší jeden ze stěžejních úkolù pro ŠKODA TRANSPORTATION s názvem Průběh zkratového momentu mechanickou soustavou kolejového vozidla. Přispěl ke zpracování učebního textu Kolejová vozidla II, v současné době se podílí na tvorbě učebního textu Kolejová vozidla III. V roce 2009 získal jako talentovaný student MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM REKTORA.

Bc. Michal Skovajsa

Aktivně se zúčastnil mezinárodního projektu Studentské formule SAE na ZČU jako hlavní konstruktér a vedoucí výroby. Úspěšně reprezentoval ZČU na mezinárodních závodech Formula Student v Itálii v září 2009 a připravoval prezentaci na mezinárodní strojírenský veletrh v Brně a Dny vědy a techniky v Plzni. V roce 2009 získal jako talentovaný student STIPENDIUM PLZEŇSKÉHO KRAJE.

Ing. David Aišman

Jeho schopnosti byly prokázány oceněním Young researcher and scinetist support scholarship, Danubia ve Vídni v roce 2008 a oceněním jeho diplomové práce 1. místem v jeho oboru. Je autorem 6 odborných publikací a 4 přednášek na zahraničních konferencích. Vytvořil dosud nepopsanou strukturu oceli s neobvyklým souborem vlastností. V roce 2009 získal jako talentovaný vědec STIPENDIUM PLZEŇSKÉHO KRAJE.

Dr. Ing. Hana Jirková

Je talentovanou pracovnicí Výzkumného centra - FORTECH (součást FST) a dne 7. 2. 2008 obhájila na TU Chemnitz svojí disertační práci v německém jazyce na téma "Einfluss der inkrementellen Deformationen bei der thermomechanischen Behandlung auf die Eigenschaften von TRIP-Stählen" s prospěchem "magna cum laude" a byl ji udělen titul Dr. Za dobu svého studia získala následující zahraniční ocenění, projekty a stipendia:

  • Study and Research Assistantship Program
  • Stipendium Georgius - Agricola
  • Stipendium Edgar Heinemann
  • Sächsichen Preis für Umformtechnik

Stala se finalistkou a získala pochvalné uznání ze 644 hodnocených projektů v soutěži Stahlinnovationspreis 2009, která je vypisovaná jednou za tři roky společností Stahl Informations Zentrum v Düsseldorfu. Jedná se o otevřenou a v hodnocení anonimní soutěž, které se zúčastňují významné subjekty vyvíjející aktivity v oblasti výzkumu ocelí. V roce 2009 obdržela ČESTNÉ UZNÁNÍ REKTORA ZČU za vynikající výsledky v průběhu studia a reprezentaci ZČU v soutěžích ve výzkumu.

Ing. Zdeněk Jůza, Ph.D.

Obdržel následující ceny, které byly uděleny za disertační práci na téma: "Numerická simulace v turbínovém stupni s nadbandážovou ucpávkou".

1) Cena SIEMENS 2008 - Werner von Siemens Excellence Award 2008

Umístění: 1. místo

O ceně:

Siemens uděluje studentům technických univerzit ocenění Cena Siemens za nejlepší diplomové a doktorské práce. Uděluje ji ve spolupráci s Fórem průmyslu a vysokých škol a klade si za cíl podpořit mladé techniky při jejich vědecké práci. Vítězné práce vybírá porota složená z prorektorů pro vědu a výzkum českých technických univerzit a ze zástupců společnosti Siemens. Pro přihlášení do soutěže je nutné splnit přísná kvalitativní kritéria.

2) Cena Emila Škody 2008

Umístění: 1. místo

O ceně:

Cena Emila Škody je soutěž o nejlepší diplomové a doktorské práce. Je vypisovaná společností ŠKODA HOLDING a.s.. za účelem podpory výjimečných výkonů studentů a doktorandů technických oborů univerzit. Je udělována ve spolupráci s nadací ČVUT Media Laboratory (nadace na podporu rozvoje pokročilých technologií, inovací a technického vzdělávání v České republice).

3) Cena ČEZ 2008

Umístění: 3. místo

O ceně:

Cílem soutěže, kterou vyhlašuje společnost ČEZ a.s., je i vyhledávání a podpora talentovaných mladých odborníků, případných budoucích zaměstnanců Skupiny ČEZ. Vyhledávání a výběr nových technických i organizačních řešení, vedoucích k výraznému snížení energetické náročnosti a zlepšení ekologických ukazatelů. Podpora a propagace takových řešení, která v dosavadní technické praxi nejsou dosud obvyklá. Přednostní výběr a podpora řešení zvyšujících účinnost užití elektrické energie a řešení, která elektrickou energií nahrazují jiné formy energie.

Ing. Michal Hoznedl, Ph.D.

Obdržel následující ceny, které byly uděleny za disertační práci na téma: "Difuzorová proudění se specifickými okrajovými podmínkami".

1) Cena ČEZ 2008

Umístění: 2. místo

2) Cena Emila Škody 2007

Umístění: 2. místo

Ing. Petr Beneš

obdržel stipendium města Plzně.
Doktorand spolupracuje se ŠKODA TRRANSPORTATION a Plzeňskými městskými dopravními podniky na vývoji nového zařízení IMPACT TESTER pro zjišťování zbytkové životnosti železničních kol.

Bc. Petr Dostál

se umístil na hodnoceném 3. místě v soutěži o cenu města Rokycany 2008, která se uděluje za vynikající přínos vědě, výzkumu a umění. Student prezentoval práci s názvem:"Návrh pneumatického ovládání vstupních posuvných dveří vozidla metra." Spolu se studentem cenu obdržela také katedra konstruování strojů.

Tomáš Görner

obdržel mimořádné stipendium rektora ZČU 2008 za vynikající reprezentaci FST v mezinárodním kole STOČ (Studentská tvůrčí a odborná činnost), kde se umístil jako jediný zástupce Západočeské univerzity v Plzni na hodnoceném druhém místě v sekci S5 -Informační systémy a management

Ing. Tomáš Křenek

obdržel mimořádné stipendium rektora ZČU 2008 za vynikající vědeckou činnost a prezentaci FST

Kateřina Candrová

Příkladná reprezentaci fakulty a ZČU v Plzni na 12. ročníku mezinárodní soutěže „Studentské tvůrčí a odborné činnosti“ v Ostravě, kde s prací na téma „Návrh metodiky pro tvorbu řízení paralelních simulačních modelů výroby“ získala 2. místo

Miloslav Cink

Významná reprezentace FST, České republiky a Plzeňského kraje. Student dosáhl významného mezinárodního úspěchu na mistrovství světa v bezmotorovém létání v Itálii, kde získal 2.místo v kategorii juniorů

Aleš Srogončík

Výborné studijní výsledky v průběhu celého studia

Ing. Andrea Ronešová

Je talentovanou pracovnicí Výzkumného centra - FORTECH (součást FST) a dne 14. 11. 2007 jí bylo na slavnostním zasedání Vědecké rady ZČU uděleno Stipendium města Plzně za vynikající výsledky v oblasti výzkumu a vývoje speciálních spínaných zdrojů pro modelování superrychlých technologických procesů při využití nekonvenčních programovatelných obvodů a jednočipových mikropočítačů.

Patička