Přejít k obsahu

Vzpomínka na profesora Jandečku

V pátek 22. července jsme obdrželi smutnou zprávu, že nás navždy opustil náš kolega, spolupracovník a vynikající odborník v oblasti technologie obrábění a programování NC strojů Karel Jandečka.

Profesor Jandečka po ukončení Střední průmyslové školy strojnické v Plzni vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou  v Plzni. Po získání vysokoškolského vzdělání v roce 1973 odešel do praxe. Pracoval v koncernovém podniku ŠKODA Plzeň, závodě ET Doudlevce, kde se podílel na zavádění NC strojů do výroby. V dalších letech prošel několika pracovišti ve „Škodovce“, kde se dále zabýval programováním NC strojů, automatizací tvorby NC programů přes počítač a racionalizací inženýrských prací. V roce 1993 odešel z firmy ŠKODA a pracoval v několika soukromých firmách opět v oblasti automatizace tvorby NC programů. Do strojírenských podniků zavedl některé CAD/CAM systémy, které se na českém trhu v té době začaly objevovat. V průběhu celé praxe neztratil kontakt se svojí vysokou školou a působil zde jako externí vyučující, konzultant a vedoucí diplomových prací na několika katedrách. Rovněž v této době pokračoval v dalším svém vzdělávání a v roce 1990 úspěšně ukončil aspirantské studium a získal hodnost kandidáta technických věd v oboru strojírenské technologie. Na základě jeho profesní dráhy i externí vzdělávací činnosti logicky došlo k tomu, že v roce 1996 přišel jako interní pracovník na ZČU v Plzni, fakultu strojní, katedru technologie obrábění. Ihned po příchodu se ujal výuky některých odborných předmětů z oblasti programování NC strojů a zapojil se do výzkumné činnosti katedry. V průběhu své pedagogické činnosti vytvořil a garantoval několik odborných předmětů. Stal se předsedou oborové rady a garantoval doktorský studijní program na katedře. V roce 1998 habilitoval a v roce 2007 prošel jmenovacím řízením a získal titul profesora. Od roku 2000 do roku 2006 působil jako vedoucí katedry technologie obrábění. Jeho aktivity nebyly však pouze na univerzitě, ale byl zapojen do řady odborných seskupení v rámci republiky i v zahraničí. Profesor Jandečka je autorem několika monografií a skript týkajících se problematiky NC programování a tvorby postprocesorů. Byl řešitelem řady projektů v rámci grantových agentur v České republice i v zahraničí. Spolupracoval s univerzitami ve Spolkové republice Německo a ve Španělském království. Byl členem několika redakčních rad odborných periodik vycházejících v České republice a celorepublikových odborných komisí a uskupení.
V panu profesoru Jandečkovi ztrácí katedra nejen vynikajícího odborníka, ale také výborného přátelského a chápavého člověka. Ke svým spolupracovníkům byl vstřícný, rád spolupracoval a předával zkušenosti svým mladším kolegům a studentům. Volný čas dělil mezi rodinu a svého velkého koníčka letecké modelářství. V milovaných Žinkovech hrál v kostele na varhany a rovněž rád a dobře zpíval.
Kdo jste ho znali, věnujte mu tichou vzpomínku.26.07.16

Zpět na seznam aktualit

Patička