Přejít k obsahu

VCSVTT - detašované pracoviště na FST

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii

VCSVTT

Kontaktní informace naleznete na stránce detašovaného pracoviště VCSVTT při FST ZČU v Plzni


VCSVTT - Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii bylo založeno 1.7.2000. Je samostatným pracovištěm fakulty Strojní ČVUT v Praze. V letech 2000 až 2004 bylo Centrum podporováno z prostředků MŠMT ČR prostřednictvím projektu LN00B128 s názvem "Centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii".
Pro další pětileté období (2005 - 2009) získalo VCSVTT opět podporu z programu 1M Výzkumná centra na projekt "Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie" označený 1M6840770003.

Dnes v Centru pracuje celkem 60 osob (50 výzkumných pracovníků + 10 pracovníků technických a administrativních. Hlavní pracoviště je na fakultě strojní ČVUT v Praze (47 osob), které má 3 detašovaná pracoviště na Fakultě strojní ZČU v Plzni (5 osob), VUT Brno (4 osoby), TU Liberec (4 osoby).

Hlavní cíl projektu

Hlavním cílem Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii je vytvářet profesionální a dobře vybavené výzkumné, vzdělávací a školící pracoviště. Dalším důležitým cílem je výzkum nových řešení a studium zahraničních zkušeností a nových perspektivních technologií blízké budoucnosti. Úkolem VCSVTT také je vychovávat mladé profesionální odborníky v oblasti výzkumu a vývoje obráběcích strojů a jiných strojírenských technologií, kteří by byli schopni konzultovat technické problémy a pomáhat průmyslu vyvinout novou generaci výrobků pro tuzemský i zahraniční trh. Získané nové poznatky, postupy, technologie a dovednosti uplatnitelné v oboru tvářecích a dalších strojů budou rovněž k disposici příslušným podnikům či zájemcům.

Hlavní řešitelská organizace: České Vysoké Učení Technické v Praze
Spoluřešitelé: ZČU Plzeň; VUT Brno; TU Liberec

Bližší informace o nabídce a zaměření centra naleznete na http://www.rcmt.cvut.cz

Projekt 1M6840770003 má tři tématické okruhy:

1) V rámci tématického okruhu "Výzkum vysoce výkonných, přesných, spolehlivých a ekologických strojů a jejich komponentů se řeší tyto úkoly:

 • Stroje nových koncepcí
 • Komponenty strojů (zejména nosných soustav)
 • Pohony a řídící technika
 • Virtuální prototypování strojů a jejich uzlů a komponentů (matematické modelování)
 • Programování a příprava výroby pro CNC stroje

2) Tématický okruh "Výzkum vlastností obráběcích strojů, jejich měření, monitorování a hodnocení" se zabývá těmito úkoly:

 • Přesnost CNC obráběcích strojů
 • Postprocesní kontrola
 • Výkonnost, spolehlivost a diagnostikovatelnost CNC obráběcích strojů
 • Analýza rizik a bezpečnost strojů.

3) Tématický okruh "Výzkum perspektivních, výkonných a ekologických, výrobních procesů" je rozdělen na úkoly:

 • Tvrdé obrábění
 • Ekologické obrábění
 • Vysokorychlostní obrábění
 • Mikroobrábění
 • Laserové technologie
 • Výrobní náklady

Finanční podpora:

Hlavní finanční podporu zajišťuje MŠMT ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (90%). Projekt je také částečně podporován některými podniky Svazu výrobců a dodavatelů strojírenské techniky (SST) a dalšími podniky (10%).

Co nabízí VCSVTT českému průmyslu...

 

> Skupina pro zkoušení a diagnostiku strojů

Zkušební laboratoř VCSVTT (akreditována dle ČSN EN ISO/IEC 17 025 pro zkoušky obráběcích strojů):

 • Stanovení přesnosti chodu vřeten za rotace
 • Stanovení přesnosti kruhové interpolace
 • Stanovení přesnosti a opakovatelnosti nastavení polohy v číslicově řízených osách
 • Stanovení přesnosti nastavení polohy na diagonálách tělesa
 • Měření geometrické přesnosti obráběcích strojů
 • Měření statické tuhosti obráběcích strojů
 • Měření vibrací
 • Měření akustického tlaku
 • Měření akustického výkonu
 • Měření akustické intenzity
 • Měření tepelného chování obráběcích strojů
 • Diagnostická měření obráběcích strojů

 

V rámci neakreditovaných zkoušek skupina pro zkoušení a diagnostiku strojů dále nabízí:

 • Statické mechanické zkoušky materiálů (tah, tlak, ohyb, krut, střih)
 • Experimentální stanovení materiálových konstant hybridních a kompozitních materiálů pro numerické simulace
 • Měření reálných struktur (více než 40 kanálů) s využitím snímačů a senzorů mechanických veličin
 • Bezkontaktní měření teplot a teplotních polí objektů (strojů i staveb) infrakamerou
 • Bezkontaktní měření vibrací laserovým interferometrem
 • Dlouhodobé sledování teploty objektů (monitorování)
 • Monitorování vibrací strojů a staveb
 • Měření hluku a vyhledávání zdrojů hluku
 • Měření délkových rozměrů laserinterferometrem
 • Měření přímosti obrobených součástí
 • Diagnostiku rotorů a bezdemontážní vyvažování
 • Modální analýzu strojů
 • Analýzu příčin nestability obrábění
 • Souběhovou analýza strojů s rotujícími dílci

 

> Skupina pro vývoj strojů

 • Studie, projekty a konstrukce výrobních strojů a jejich uzlů
 • Analýzu a volbu vhodných komponentů a systémů výrobních strojů (včetně materiálových náhrad)
 • Komplexní vývoj tvaru a provedení nosné struktury (stroje, zařízení, struktury,...) pomocí metody topologické nebo parametrické optimalizace a metody simultánní konstrukce s využitím numerických simulací
 • Simulace mechanických a tepelných vlastností strojů a uzlů pomocí MKP a analytických výpočtových metod
 • Konzultace a rešerše na zadaná témata z oblasti stavby a výpočtů strojů
 • Inovace konstrukcí a tvorba virtuálních prototypů výrobních strojů a zařízení

> Skupina řídící a pohonové techniky

 • Matematické modelování a související výpočtové práce při návrhu koncepce pohonů NC strojů v etapě projektu
 • Technickou pomoc při oživování a ladění pohonů na stroji, testy polohové a rychlostní regulace, jejich vyhodnocení
 • Konzultační činnost v oblasti regulace, pohonů a převodů, kuličkových šroubů atd., jejich dimenzování
 • Dynamické výpočty posuvových os s kuličkovými šrouby

 

> Skupina třískové a laserové technologie obrábění

 • Řešení problémů obrábění vysokou rychlostí (HSC)
  • sledování procesu obrábění HSC z hlediska velikosti řezných sil a teploty řezání
  • stanovení dosažitelných kvalitativních parametrů (jakost obrobeného povrchu, zbytková pnutí) obráběním HSC
  • návrhy optimálních řezných podmínek při HSC
 • Ekologické obrábění
  • výzkum aplikace suchého obrábění, vliv na průběh a výsledek obráběcího procesu v konkrétních podmínkách výroby
  • stanovení alternativní řezné kapaliny z ekologického pohledu
  • návrh podmínek chlazení omezeným množstvím řezné kapaliny
  • zhodnocení možnosti použití chlazení vzduchem jako náhrada řezné kapaliny
 • Zkoušky řezných nástrojů z hlediska výkonu a trvanlivosti břitu
 • Určení optimálních řezných parametrů pro konkrétní případy obrábění v průmyslu, optimalizace technologie obrábění
 • Výzkum laserových technologií, jejich praktické ověřování a vypracování optimálních postupů pro tyto technologie (zejména popisování, mikrofrézování, řezání, vrtání a svařování) včetně vyhodnocení z hlediska technického a ekonomického
 • Návrh kombinace laseru s obráběcím strojem. Příkladem je vyrobený stroj MCVL 1000 Laser (lze vidět v našem „Centru“)
 • Provádění prací na zakázku:
  • popisování součástí - LOGO výrobce, čárový kód apod.
  • mikrofrézování jemných a tvarově složitých prostorových obrazců do forem a zápustek, razníků, elektrod pro elektroerozivní obrábění apod.
 • Konzultační činnost v oblasti laserových technologií

 

> Skupina automatizace výrobních zařízení

 • Zpracování projektů automatizace a robotizace výrobních procesů a systémů (např. systémy automatické výměny nástrojů nebo obrobků, mezioperační doprava apod.)
 • Projekty a realizace laboratorních robotizovaných manipulačních systémů
 • Návrhy a konstrukční řešení robotických koncových efektorů (chapadel)
 • Analýzu rizik výrobních strojů
 • Přesné měření součástek na CNC měřícím stroji KEMCO-600
 • Konzultační činnost v uvedených oblastech

 

> Skupina programování CNC strojů

 • Kontrolu pracovní přesnosti NC strojů -ISO, DIN, NCG a další včetně vyhodnocení na měřícím stroji
 • Tvorbu a úpravy postprocesorů Unigraphics NX
 • Technickou přípravu a výrobu tvarově složitých dílů pro 3, 4 a 5 os (včetně laserových technologií).

 

Reference

Aero Vodochody, Amtek, Barum, BD Mostecká, Bomar, Czech Precision Forge, Český metrologický institut, ČKD Blansko Engineering, ČZ Strakonice, DAM, Erwin Junker, Grumant, HESTEGO, KARNED, Kovosvit Sezimovo Ústí, Magneton Kroměříž, MEFI, Modelárna MOSLED, Pramet Šumperk, První Brněnská, Pilsen Steel, Rojek Kostelec nad Orlicí, Saint Gobain, SEW Eurodrive, SHM, Škoda JS, SMIP, Škoda Machine Tool, Strojírna Tyc, StrojTOS Lipník, Tajmac ZPS, TOS Hostivař-Čelákovice, TOS Hulín, TOS Kuřim, TOS Svitavy, TOS Trenčín, TOS Varnsdorf, UWE-Bristol (UK), VZLÚ Praha, ZF, Zkušebnictví, ...

Patička