Přejít k obsahu

Průběh přijímacího řízení

Uchazeči o studium jsou přijímáni bez zkoušky po posouzení předchozího středoškolského/ vysokoškolského studia a případných dalších aktivit na základě doručených dokladů až do naplnění volné kapacity.

První semestr studia je koncipován jako prodloužené přijímací řízení, kdy mohou uchazeči prokázat své schopnosti studovat zvolený program na vysoké škole. Mezní termín pro splnění stanovených podmínek prvního semestru studia je určen Harmonogramem akademického roku na ZČU. Podmínkou je získání daného počtu kreditů v souladu s vyhláškou děkana č. 11D/2014

Bakalářské studium

Přijímání nových studentů do bakalářského studijního programu probíhá na základě bodovacího systému, kdy jsou každému uchazeči přiznávány body za výsledky středoškolského studia a výsledků z matematiky. K tomu se přidávají body za ostatní aktivity, které jsou ukazatelem zájmu o technické obory, či za znalost cizího jazyka. Uchazeči, vyhodnocení jako vyhovující, budou pozváni k zápisu. Podmínkou
pro přijetí a následný zápis ke studiu je maturitou zakončené středoškolské studium doložené úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení.

Studenti, kteří již na vysoké škole studovali nebo studují, budou přijímáni na základě doložení tohoto studia s přihlédnutím k jeho výsledkům.

Kritérium pro opakované přijetí neúspěšných studentů FST je dosažení alespoň 30 kreditů za ukončený akademický rok s přihlédnutím k počtu let odstudovaných na FST a počtu předchozích přijetí na FST.

Navazující magisterské studium

Podmínkou pro přijetí nových studentů do navazujícího magisterského studijního programu je absolvované bakalářské studium zakončené státní závěrečnou zkouškou, ideálně na fakultě technického zaměření, doložené ověřenou kopií diplomu, případně potvrzení o absolvování studia vydané příslušnou vysokou školou.

Uchazeč se hlásí přímo na jeden z nabízených oborů studia s možností zvolení náhradního oboru podáním další přihlášky (u více podaných přihlášek je třeba určit jejich prioritu).

Uchazečům (zejména z netechnických oborů) mohou být předepsány vyrovnávací předměty, které je třeba v průběhu studia splnit nad rámec daného studijního plánu. Proto je třeba doložit také absolvované předměty z předchozího VŠ studia/studií.

Kritérium pro opakované přijetí ke studiu neúspěšných studentů FST je dosažení alespoň 30 kreditů za ukončený akademický rok s přihlédnutím k počtu let odstudovaných na FST a počtu předchozích přijetí na FST. Zároveň budou znovu posouzeny splněné předměty, případně předepsány diferenční zkoušky. Proto je třeba znovu doložit absolvované předměty z předchozího VŠ studia/studií, pokud uchazeč neabsolvoval bakalářský program na FST ZČU.

 

Vyrozumění o výsledku přijímacího řízení

Rozhodnutí přijímací komise bude přístupné na portal.zcu.cz do 24 hodin od zasedání přijímací komise. Písemné rozhodnutí zasíláme uchazečům do 30 dnů. Informace o rozhodnutí přijímací komise nemohou být podávány telefonicky. Nepřijatí uchazeči mohou před vypršením odvolací lhůty poslat písemné odvolání k rektorovi prostřednictvím studijního oddělení fakulty. Po dobu odvolací lhůty má uchazeč právo nahlížet do spisu.

Patička